Info

Årsmötesprotokoll 2020:

 

Protokoll från årsmötet i Södertälje Jazz & Bluesförening 2020-09-25

 

Bilagor:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse

 

 1. Mötet inleddes med att ordföranden öppnade mötet och hälsade samtliga närvarande välkomna.
 2. Till ordförande för mötet valdes, sittande, Lasse Jansson.
 3. Till sekreterare för mötet valdes, sittande, Kerstin Medin.
 4. Till justering av röstlängd besutades, enligt närvarolistan.
 5. På frågan om årsmötets behöriga utlysande, beslutade mötet att årsmötets utlysande väl uppfyller de krav som ställs.
 6. Mötet godkände även dagordningen.
 7. Till justeringsmän/rösträknare valdes Björn Aggemyr och Ulf Frickner.
 8. Mötet beslutade att fortsätta med medlemsavgiften på SEK 200 per medlem och kalenderår, även 2020.
 9. Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för år 2019.
 10. Kassör Diana Frickner läste upp den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen.
 11. Mötet godkände enhälligt att ge styrelsen ekonomisk ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
 12. Beslutades att delegera budget för verksamhetsåret 2020 till styrelsens konstituerande möte.
 13. Val av ordförande i föreningen var inte aktuellt. Lars Jansson har ett år kvar.
 14. Val av kassör i föreningen var inte aktuellt. Diana Frickner har ett år kvar.
 15. Till sekreterare på ett år valdes Kerstin Medin, omval.
 16. Till övriga styrelsemedlemmar på ett år valde mötet Pete Simpson, Ulf Frickner, Mikael Johansson och Stefan Johansson. 
 17. Som ordinarie revisor på ett år valdes Stefan Sundlöf. Till revisorsuppleant valdes Jan Gisslén.
 18. Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

 

 

 

                                                                                                                                                                          Vid protokollet:

 

                                                                                                                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kerstin Medin,  sekreterare.
Närvarolista på årsmötet 2020:

 

Lasse Jansson, Diana Frickner, Pete Simpson, Mikael Johansson, Björn Aggemyr, Ulf Frickner och Kerstin Medin.